The Emergence of Lead Markets for Environmental Innovations.

Beise, Marian / Blazejczak, Jürgen / Edler, Dietmar / Jacob, Klaus / Jänicke, Martin / Loew, Thomas / Petschow, Ulrich / Rennings, Klaus— 2003

TitleThe Emergence of Lead Markets for Environmental Innovations.
AuthorBeise, Marian / Blazejczak, Jürgen / Edler, Dietmar / Jacob, Klaus / Jänicke, Martin / Loew, Thomas / Petschow, Ulrich / Rennings, Klaus
LocationBerlin
Date200302
IdentifierISSN 1612-3026
Source(s)
Appeared InFFU-Report 02-2003, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 25 S.
Languageeng
TypeText