Ökologisch tragfähige Entwicklung: Kriterien und Steuerungsansätze ökologischer Ressourcenpolitik.

Jänicke, Martin— 1993

TitleÖkologisch tragfähige Entwicklung: Kriterien und Steuerungsansätze ökologischer Ressourcenpolitik.
AuthorJänicke, Martin
LocationBerlin
Date199307
Appeared InFFU-Report 07-1993, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 26 S.
Languageger
TypeText