Integrating the Environment in Regulatory Impact Assessments

Jacob, Klaus; Weiland, Sabine; Ferretti, Johanna; Wascher, Dirk; Chodorowska, Daniela— 2011

TitelIntegrating the Environment in Regulatory Impact Assessments
VerfasserJacob, Klaus; Weiland, Sabine; Ferretti, Johanna; Wascher, Dirk; Chodorowska, Daniela
VerlagOrganisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Datum20110405
Quelle/n
Spracheeng
ArtText