Ecological Modernization: Innovation and Diffusion of Policy and Technology.

Jänicke, Martin— 2000

TitelEcological Modernization: Innovation and Diffusion of Policy and Technology.
VerfasserJänicke, Martin
OrtBerlin
Datum200008
Quelle/n
Erschienen inFFU-Report 08-2000, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 20 S.
Spracheeng
ArtText