The "Rio Model" of Environmental Governance - A general Evaluation.

Jänicke, Martin— 2006

TitelThe "Rio Model" of Environmental Governance - A general Evaluation.
VerfasserJänicke, Martin
OrtBerlin
Datum200603
KennungISSN 1612-3026
Quelle/n
Erschienen inFFU-Report 03-2006, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 13 p.
Spracheeng
ArtText