Innovation and Diffusion through Environmental Regulation: The Case of Danish Refrigerators.

Jänicke, Martin / Mez, Lutz / Bechsgaard, Pernille / Klemmensen, Börge— 1998

TitelInnovation and Diffusion through Environmental Regulation: The Case of Danish Refrigerators.
VerfasserJänicke, Martin / Mez, Lutz / Bechsgaard, Pernille / Klemmensen, Börge
OrtBerlin
Datum199803
Quelle/n
Erschienen inFFU-Report 03-1998, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 30 p.
Spracheeng
ArtText