Springe direkt zu Inhalt

Beikoku ni okeru kokoohendoo seisaku: Beikoku oyobi Nichikan no chikyuu kankyoo seisaku nett waaku choosa kara no koosatsu

Schreurs, Miranda; Kurki, Anja; Tsujinjaka, Yukata; Kubo, Fumiaki – 2000

Titel
Climate Change Policy in the United States: An Analysis Based on the US, Japan, Koreal Global Environmental Policy Network Survey
Verfasser
Schreurs, Miranda; Kurki, Anja; Tsujinjaka, Yukata; Kubo, Fumiaki
Datum
2000
Erschienen in
Japanese, Leviathan, Vol. 27, fall, 2000
Art
Text
Größe oder Länge
pp. 49-72